headerImage

Politika kompanije

VIZIJA KOMPANIJE:

Da bude vodeća Kompanija u oblasti osvetljenja, Kompanija koja planira i postavlja sopstvene ciljeve, Kompanija koja upravlja svojim procesima i resursima, Kompanija koja vrši stalna poboljšanja i unapređenja.

MISIJA KOMPANIJE:

Misija Kompanije je da pruži tržištu proizvod i usluge koje po ceni i kvalitetu prevazilaze sve konkurente.

CILJEVI KOMPANIJE:

• Zadovoljenje kupca

Naš uspeh zavisi od uspeha naših kupaca. Našim kupcima stavljamo na raspolaganje sve naše resurse i naše veliko iskustvo kako bi smo doprineli potpunom ostvarenju njihovih zahteva.

• Stalni rad na inovacijama

Inovacije kao osnov za održavanje liderske pozicije u oblasti osvetljenja, naš su stalni cilj. Inovacije u oblasti tehnologije proizvodnje svetiljki, fotometrijskom projektovanju, korišćenje novih materijala i ušteda električne energije su ključ našeg uspeha.

• Partnerski odnosi sa saradnicima

Razvijanje partnerskih odnosa sa kooperantima, isporučiocima i podugovaračima je naš stalni cilj. Jačanje naših međusobnih partnerskih odnosa doprinosi našem ukupnom jačanju na tržištu i deo je naše ukupne stabilnosti i kvaliteta.

• Motivacija i razvoj karijere zaposlenih

Naš uspeh zasniva se na zadovoljstvu naših zaposlenih. Činimo sve kako bi smo motivisali zaposlene za postizanje što boljih rezultata.

• Uvećavanje vrednosti kompanije

Usmereni smo ka permanentnom smanjenju operativnih troškova, povećanju produktivnosti i profita.

• Poštovanje i razvoj zaštite životne sredine

Naše poslovanje u potpunosti je usmereno ka očuvanju životne sredine. Stalni cilj Kompanije je da smanjimo uticaj kako naših procesa tako i naših proizvoda na životnu sredinu.