headerImage

Osvetljenje benzinskih pumpi

Osnovni cilj osvetljenja na benzinskim pumpama jeste obezbeđenje uslova za bezbedno funkcionisanje i snabdevanje potrošača gorivom, ali, pored toga, osvetljenjem se skreće pažnja na objekat i obezbeđuje dodatna reklama. Moderne svetiljke sa LED izvorima pružaju nove mogućnosti u dizajniranju i upravljenju osvetljenjem i u skladu su sa opštim trendom racionalnog korišćenja električne energije.

Poseban standard koji se bavi osvetljenjem benzinskih pumpi ne postoji. Oslanjajući se na smernice date u preporukama CIE i dvadesetpetogodišnje iskustvo u radu a osvetljenju ovih objekata, u mogućnosti smo da ponudimo napredan model svetljenja korišćenjem najnovijih tehnologija.

Osnovni elementi benzinske pumpe o kojima se posebno mora voditi računa su prostor ispod nadstrešnice i pristupni putevi.

Nadstrešnica


Vertikalne površine ispod nadstrešnice kao što su automati, vozila, ljudi i mogući objekti na zemlji treba da budu jasno vidljive. Prema preporuci CIE 129, u slučaju tamnog okruženja nivo horizontalne osvetljenosti ovog prostora se kreće između 50lx i 300lx, a u slučaju svetlog okruženja preporučeni nivo je između 300lx i 500lx. LED izvori su idealni za ovu namenu zbog odličnog indeksa reprodukcije boje.

Naše LED svetiljke za osvetljenje benzinskih pumpi Premium i Percepto obezbeđuju dug životni vek izvora i značajnu uštedu električne energije i opremljene su LED čipovima najnovije generacije čija efikasnost parira efikasnosti natrijumovih izvora.

Opcije daljinskog upravljanja nivoom osvetljenosti pomoću unapred definisanog scenarija ili detektora za pokret omogućuju dodatne uštede uz kvalitetno svetljenje na željenoj površini u vreme kada je to potrebno. 

Lukoil Leskovac  Petrol Kragujevac

Prilaz pumpi


Prilaz pumpi obuhvata odvajanje sa puta, manipulativni prostor i pristup nadstrešnici. Pristupni putevi treba da budu jasno naznačeni i uočljivi. U zavisnosti d stepena osvetljenosti okruženja, preporučuje se da se na prilazu pumpi ostvari nivo osvetljenosti između 20lx i 50lx za tamno okruženje i između 50lx i 100lx za svetlo okruženje. Osvetljenje pristupnih puteva se obično vrši svetiljkama ostavljenim na stubove visine 6-10m. U ovu svrhu, na raspolaganju su naše LED ulične svetiljke. Na primer, na benzinskoj pumpi "Petrol" u Kragujevcu korišćene su svetiljke Ipso LED sa 72 LED, snage 115W i svetlosne iskoristivosti od 120lm/W.

Ukoliko se ispred pumpe nalaze jarboli sa zastavama ili reklamni totem, preporučuje se njihovo osvetljenje LED svetiljkama cilindričnog ili linijskog tipa za ugradnju u podlogu. 

Lukoil Leskovac-totem

Dodatna literatura


Prezentacija "LED tehnologija u osvetljenju benzinskih pumpi" - Dan svetlosne tehnike 2013. (pdf, 1,8Mb)

Brošura "Benzinske pumpe" - maj 2013 (pdf, 400kb)