headerImage

Sistem za telemenadžment

Sistem daljinskog upravljanja i nadzora u javnom osvetljenju

Automatska provera ispravnosti i funkcionalnosti svake svetiljke kao i daljinska kontrola u sistemu javnog osvetljenja je novi trend kome se danas teži.

Poslednjih nekoliko godina vodeći svetski proizvođači svetiljki i svetlosnih izvora dosta ulažu u razvoj sistema za telemenadžment procenjujući da su to glavne smernice daljeg razvoja sistema javnog osvetljenja. Telemenadžment je rešenje koje omogućava daljinsku dijagnostiku uz mogućnost upravljanja, tj. uključenja i isključenja svetiljki, kao i regulacije svetlosnog fluksa (dimovanja). Ovaj sistem omogućava dvosmernu komunikaciju, tj. ima mogućnost slanja komande, ali i prijema informacije o statusu svetiljki, kao i potvrdu da je komanda izvršena.

Owlet, članica Grupacije Schréder, je razvila sistem telemenadžmenta za nadgledanje, kontrolu, merenje i upravljanje instalacijom javnog osvetljenja. Zahvaljujući otvorenoj arhitekturi sistema, Owlet čini da mreža javnog osvetljenja postane deo Interneta, povećavajući mogućnosti sistema korišćenjem modernih web aplikacija.

Owlet sistem nudi veliki broj funkcija uz veliku fleksibilnost i mogućnost nadgradnje. Najbolja preporuka ovog sistema je upravo povećanje energetske efikasnosti sistema javnog osvetljenja, kao i povećanje pouzdanosti u radu uz smanjenje operativnih troškova održavanja. Kada dođe do kvara, dispečer ima trenutnu i preciznu informaciju gde se to dogodilo (na ekranu je prikazana precizna pozicija neispravne svetiljke - veza sa Google Earth mapama) tj. ne mora se kao prema dosadašnjoj praksi slati ekipa na teren koja traži mesto kvara obilaskom kompletne linije pod naponom.

PREDNOSTI OWLET SISTEMA: UŠTEDA ENERGIJE

Održavanje konstantnog nivoa svetlosnog fluksa tokom rada instalacije

Da bi se obezbedio preporučeni nivo sjajnosti tokom određenog vremena, fotometrijski proračun uključuje i faktor održavanja koji uzima u obzir smanjenje svetlosnog fluksa. Tipični faktor održavanja iznosi 0.8, što znači da se za novu instalaciju ima 25% viši nivo sjajnosti od željenog, obezbeđujući da nivoi sjajnosti u sledećem ciklusu održavanja (grupna zamena izvora) ne padnu ispod minimalno dozvoljenih. Funkcija održanja konstantnog fluksa kompenzuje smanjenje svetlosnog fluksa instalacije i eleminiše višak svetla. U zavisnosti od vrste instalacije, mogu se postići uštede energije do 10%.

Regulacija snage izvora svetlosti

Sve sijalice koje se koriste u javnom osvetljenju raspoložive su u opsegu fiksnih snaga (npr. za natrijum visokog pritiska 50W,70W,100W,150W,250W ...). Tokom projektovanja instalacija javnog osvetljenja, faktori koji određuju snage sijalica su zahtevani nivoi sjajnosti, rastojanja između susednih stubova i ravnomernost sjajnosti, pa se često kao javlja potreba za sijalicom nepostojeće snage. U takvoj situaciji projektant će se opredeliti za sledeći raspoloživi izvor veće snage, što dovodi do „preosvetljenih" saobraćajnica. Sa Owletovim sistemom ovaj efekat se može kompenzovati - npr. dimovanjem se sijalica od 150W dovodi na snagu od 120W, čime se izbegava preosvetljenost i preterani utrošak energije. Na ovaj način moguće su uštede energije i do 25%.

Regulacija u zavisnosti od gustine saobraćaja

Ovo je najočigledniji primer uštede električne energije u slučaju implementacije telemenadžment sistema. Gustina saobraćaja tokom noćnih sati nije ista, veća je npr. u 21h nego u 3h posle ponoći. Poznavanjem prilika u saobraćaju moguće je kontinualnom regulacijom ostvariti uštede i do 40% električne energije!

Ukupno uzevši, može se ostvariti prosečna ušteda električne energije i do 40% inicijalne vrednosti.

ARHITEKTURA SISTEMA

Sistem je jedinstvena kombinacija futurističkih tehnologija i jednostavnih web operacija: od jednostavnog "fit & forget" rešenja do "high-end" sistema koji nadgleda, kontroliše i upravlja instalacijom osvetljenja sa bilo koje tačke u svetu do nivoa pojedinačne svetiljke, isto tako lako kao i pretraživanje Interneta.

Otvoreni sistemi su najbolji način da se zaštiti investicija - korišćenjem otvorenih industrijskih tehnologija (npr. Internet) korisniku se omogućava nezavisnost u odnosu na proizvođače opreme. Otvoreni pristup se prenosi na svaki nivo sistema, od uličnog do mrežnog (web) nivoa.
Jezgro sistema je otvoreni komunikacijski protokol Zigbee, bežična tehnologija sa
"mesh" mrežnom topologijom, široko rasprostranjena u različitim industrijama gde se traži sigurna i pouzdana mrežna tehnologija zasnovana na industrijskom standardu (IEEE 802.15.4 Standard). Za više informacija posetiti www.zigbee.org.

OLC kontroleri - kontroleri izvora

LuCo (LuminaireController) i CoCo (ColumnController) kontroleri su raspoloživi u različitim konfiguracijama. Svi uređaji iz familije dele pouzdanu Zigbee komunikaciju, prekidačke i dimujuće kapacitete, kao i mogućnost detekcije kvara izvora. OLC kontroleri su nezavisni od tipa balasta, podržavajući rad sa konvencionalnim magnetnim balastima, dvostepenim magnetnim balastima, kao i elektronskim
balastima i LED drajverima sa 1-10V ili DALI interfejsom. Svaki izlaz može da upravlja sa opterećenjem snage 1000W za napon 230V.

CoCo - stubni kontroler

IP67 ojačana verzija za postavljanje u stub, opremljen sa dva nezavisna priključka, pri čemu se merenje vrši za svaki od njih pojedinačno.
Ovo je idealno za situacije kada je potrebno priključiti više od jednog potrošača (npr. dve svetiljke na stubu, svečano osvetljenje, reklamni panoi,itd...). Potrošnja energije svakog ulaza meri se nezavisno putem merača klase I postavljenih na ploči uređaja. Struja, napon i faktor snage se neprekidno mere, a rezultati se beleže. U kontroler je ugrađen astronomski sat koji obezbeđuje uključenje/isključenje svetiljki čak i u slučaju kada elementi sistema višeg prioriteta (segmentni kontroler, web server) zakažu.

CoCo

 

LuCo - kontroler svetiljke

LuCo je pravi izbor ukoliko je fizički izvodljivo ugraditi kontroler u svetiljku. Kontroler postoji u tri verzije: LuCo-D sa DALI interfejsom, LuCo-M sa ugrađenim brojilom klase I i LuCo-U bez merenja u slučajevima kada postoji brojilo u mernom ormanu za čitavu grupu svetiljki. kao i kod CoCo-a, struja, napon i faktor snage se neprekidno mere, a rezultati se beleže. U kontroler je ugrađen astronomski sat koji obezbeđuje uključenje/isključenje svetiljki čak i u slučaju kada elementi sistema višeg prioriteta (segmentni kontroler, web server) zakažu.

LuCo

SeCo - segmentni kontroler

SeCo kontroler upravlja segmentom na kome se nalazi do 150 CoCo ili LuCo kontrolera. On prikuplja podatke iz OLC kontrolera kroz Zigbee „mesh" mrežu sa mogućnošću samopopravke i prenosi ih putem Interneta do Web servera, obezbeđujući sigurnost putem VPN mreže. Veza sa internetom se ostvaruje putem ADSL, GPRS ili 3G tehnologija. Opremljen sa dva digitalna i dva analogna priključka i ModBus interfejsom, segmentni kontroler može da prikuplja podatke sa brojila (naplata utrošene električne energije) i šalje i prima komande sa daljinskih senzora, uključuje/isključuje kompletnu instalaciju osvetljenja priključenu na određeni segment, ili prima MTK signal. Zahvaljujući ugrađenom Python modulu, segmentni kontroler je potpuno programabilan, a instalacija osvetljenja može biti organizovana po grupama (npr. ukrštanja, glavni putevi, prelazi...) u cilju sinhronizovanog prijema komandi za uključenje/isključenje ili dimovanje.

SeCo

OWLET WEB KORISNIČKI INTERFEJS / WEB SERVER

Upravljanje Owlet sistemom telemenadžmenta je jednostavno kao on-line rezervacija avionske karte. Nisu potrebne posebne veštine ili skupi integratori za postavljanje i upravljanje sistemom. Server koji može biti smešten bilo gde. Na sistemskoj web strani može se locirati i nadgledati željena instalacija putem geografskih mapa, pristupiti predefinisanim izveštajima, urediti lični izveštaj, konfigurisati sistem, promeniti profile dimovanja i plan uključenja/isključenja svetiljki, itd... Sve primljene informacije se smeštaju na SQL bazu podataka, čineći podatke dostupnim za analize u dužem vremenskom periodu - npr. analiza potrošnje energije, predviđanje životnog veka sijalica, detekcija problema, itd...

Owlet printscreen

USLUGE

I pored činjenice da je Owlet sistem jedan od najjednostavnijih za rukovanje, na raspolaganju su dodatne usluge, od kompletne obuke tehničkog kadra do kreiranja rešenja uz pružanje pomoći u instalaciji i podešavanju. Mi nudimo kompletne sisteme za telemenadžment uključujući električnu instalaciju, svetiljke i stubove od projekta do realizacije, po principu "ključ u ruke".

 

Najčešće postavljana pitanja:


P: Kolike uštede električne energije mogu očekivati uvođenjem sistema za telemenadžment?

O: Naravno, to zavisi od tipa instalacije, ali ako predvidite dimovanje u periodima smanjenog saobraćajnog intenziteta, kao i uštede u održavanju koje omogućava Owlet sistem, uštede između 30% i 40% nisu nerealne.

P: Zašto sistem Owlet koristi bežičnu komunikaciju umesto PLC komunikacije?
O: Instalacije spoljnog osvetljenja se razlikuju od zemlje do zemlje i od grada do grada. Nažalost, nema svaka instalacija osvetljenja svoju nezavisnu mrežu. U slučaju mešovitih mreža gde su priključena i domaćinstva, proizvodni pogoni, teške mašine... uspešna PLC komunikacija se ne može garantovati. U drugim slučajevima šema električne mreže čak i ne postoji ili je instalacija povezana na različite trafostanice. U tim slučajevima se od stuba do stuba mora ispitati da li je PLC komunikacija moguća, što povećava investicione troškove, a rezultat može biti negativan. Cilj kompanije Owlet je bio da napravi sistem koji će raditi svuda u svetu, bez obzira na strukturu mreže, sa minimalnim troškovima inženjeringa. Zato koristimo bežičnu konekciju.

P: Da li će vaša konekcija biti ugrožena drugim bežičnim tehnologijama koje rade na istom frekventnom opsegu (Bluetooth)?
O: Mnogi instituti i kompanije, kao Schneider Electric, Kalifornijski univerzitet i organizacija ZigBee, su istraživali ovaj problem i došli do zaključka da čak i u slučaju velike količine smetnji, ZigBee uređaji održavaju efikasnu komunikaciju. Mnoge od ovih studija su objavljene, molimo Vas da posetite www.zigbee.org. U toku naših terenskih proba utvrdili smo pad brzine prenosa podataka, ali čak i u najgorim
slučajevima, brzina prenosa je bila 10 puta veća od PLC konekcije bez smetnji.

P: Koji tipovi balasta/sijalica se mogu koristiti u vašem sistemu?
O: Ovo je lako pitanje. Svi! Svi tipovi sijalica i balasta mogu biti korišćeni u Owlet sistemu, bez obzira da li su u pitanju konvencionalni, dvostepeni ili višestepeni balast kao i elektronski balast sa ili bez 0-10V ili DALI interfejsom.

 

Brošuru Owlet sistema za telemenadžment možete preuzeti u Download sekciji.